体育竞猜:¡¶ÈÈѪ̹¿Ë¡·18ÈÕÇ¿ÊÆÊ×·¢¿ª·þ»î¶¯ÇÀÏÈ¿´

        ºÄ×ÊǧÍò»¨·Ñ°ëÄêʱ¼ä´òÔìµÄ¸ß±£Õæ¹ú²ú̹¿Ë¶ÔÕ½¾Þ×÷¡¶ÈÈѪ̹¿Ë¡·½«ÔÚ18ÈÕ10:00Ó­À´Ê×·¢£¬¾¿¾¹Ê×·¢ÓÎÏ·ÄÚÓÐʲô»î¶¯ÄØ£¿¾ÍÈÃÎÒÃÇÀ´Òý±¬ÄãµÄÑÛÇò£¡

       Ê×·¢¿ª·þ»î¶¯

       »î¶¯Ò»£ºÆßÈÕÇ©µ½         

       »î¶¯Ê±¼ä£º¿ª·þÇ°7Ì죬´í¹ýÌìÊý²»¿ÉÁìȡŶ£¡         

       Ç©µ½ÌìÊý ½±ÀøÄÚÈÝ      

            1  »Æ½ð*20000£¬±¦Ê¯*10        

            2  »Æ½ð*30000£¬±¦Ê¯*100£¬ÌìÆô̹¿Ë¿ÆÑÐ*1£¬ÌìÆô̹¿Ëͼֽ*1      

            3  »Æ½ð*40000£¬±¦Ê¯*50        

            4  »Æ½ð*50000£¬±¦Ê¯*50        

            5  »Æ½ð*60000£¬±¦Ê¯*50        

            6  »Æ½ð*70000£¬±¦Ê¯*50        

            7  »Æ½ð*100000£¬±¦Ê¯*300£¬ÌìÆô̹¿Ë¿ÆÑÐ*1£¬ÌìÆô̹¿Ëͼֽ*1      

                  

       »î¶¯¶þ£ºÐÒÔË´óתÅÌ           

       »î¶¯Ê±¼ä£º¿ª·þÇ°7Ì죬ÿÌìÓÐ3´ÎÃâ·Ñ³é½±´ÎÊýŶ£¡            

            ½±ÀøÄÚÈÝ         

            ±¦Ê¯*10            

            ÓÍÍ°*1            

            ÉÙÁ¿ÓË°ü*1            

            ÉÙÁ¿¸ÖÌú°ü*1           

            ÉÙÁ¿Ë®¾§°ü*1           

            ÂÌɫװ±¸°ü*1           

            À¶É«×°±¸°ü*1           

            ×Ïɫװ±¸°ü*1           

                  

       »î¶¯Èý£ºÀۼƳäÖµ         

       »î¶¯Ê±¼ä£º¿ª·þÇ°7Ì죬ÀۼƳäÖµ´ïµ½¶ÔÓ¦µÄ½ð¶î¼´¿É»ñµÃ½±Àø            

       ÀۼƳäÖµ±¦Ê¯      ½±ÀøÄÚÈÝ   

            120            »Æ½ð*30000£¬ÃÀ¹ú´ó±ø¼Æ»®*3      

            600            »Æ½ð*80000£¬Ï¬Å£Ì¹¿Ëͼֽ*3      

            1300          »Æ½ð*160000£¬·À¿ÕÂÄ´ø³µÍ¼Ö½*3         

            5500          »Æ½ð*260000£¬Îä×°Ö±Éý»úͼֽ*5         

            18000        »Æ½ð*580000£¬ºÚÓ¥Õ½»úͼֽ*5     

            82000        »Æ½ð*680000£¬ÌìÆô̹¿Ëͼֽ*8     

            260000      »Æ½ð*880000£¬ÐÄÁé¿ØÖƳµÍ¼Ö½*10      

                  

       »î¶¯ËÄ£º µÈ¼¶Àñ°ü         

       »î¶¯Ê±¼ä£ºÓÀ¾ÃÓÐЧ             

            µÈ¼¶    ½±Àø±¦Ê¯     

            10          50     

            20          60     

            30          70     

            35          80     

            40          90     

            45          100      

            50          110      

                  

       »î¶¯Î壺ÀÛ¼ÆÏû·Ñ         

       »î¶¯Ê±¼ä£º¿ª·þÇ°7Ìì           

       »î¶¯ËµÃ÷£ºÀÛ¼ÆÏû·Ñ´ïµ½¶ÔÓ¦µÄ½ð¶î¼´¿É»ñµÃ½±Àø           

       ÀÛ¼ÆÏû·Ñ±¦Ê¯        ½±Àø      

            100            ÈýµÈ¾ü¹¦*1      

            500            ÈýµÈ¾ü¹¦*2        

            1000          ¶þµÈ¾ü¹¦*3        

            20000        Ò»µÈ¾ü¹¦*8      

            50000        Ò»µÈ¾ü¹¦*15      

            80000        ÌصȾü¹¦*8        

            100000      ÌصȾü¹¦*15      

               

       »î¶¯Áù£º³É³¤¼Æ»®         

       »î¶¯Ê±¼ä£ºÓÀ¾ÃÓÐЧ          

           µÈ¼¶  ½±Àø±¦Ê¯        

            10    500     

            20    800     

            30    1000         

            4

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注